5N1K HABER

YENİ TÜKETİCİ KANUNUNA SERT ELEŞTİRİ

YENİ TÜKETİCİ KANUNUNA SERT ELEŞTİRİ
29 Mayıs 2014 - 12:26 'de eklendi ve 329 kez görüntülendi.

Yeni tüketici kanununa sert eleştiri

Yeni Tüketici Kanunu’na tüketicilerden sert eleştiri geldi. THD Başkanı Çakar, düzenlemeyle tüketici haklarında ileriye değil geriye gidiş olduğunu iddia etti.
Tü­ke­ti­ci­le­re dev­rim ni­te­li­ğin­de ye­ni hak­lar ge­tir­di­ği ifa­de edi­len Ye­ni Tü­ke­ti­ci Ka­nu­nu­’na tü­ke­ti­ci der­nek­le­rin­den sert eleş­ti­ri­ler gel­me­ye baş­la­dı.

Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği (THD) Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, ya­sa­nın ha­zır­lan­ma­sı sı­ra­sın­da za­yıf du­rum­da olan tü­ke­ti­ci­le­ri tem­sil eden ör­güt­le­rin öne­ri ve is­tek­le­ri­nin dik­ka­te alın­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ça­kar, dü­zen­le­me­nin tü­ke­ti­ci­le­rin de­ğil fir­ma­la­rın ya­sa­sı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.

Ala­ca­ğı ga­ran­ti edi­yor

Ye­ni ya­say­la tü­ke­ti­ci­ye su­nu­lan ürün ve hiz­met­ler­de ban­ka­la­rın tü­ke­ti­ci­den ala­cak­la­rı her tür­lü üc­ret ko­mis­yon ve mas­ra­fın ya­sal ga­ran­ti al­tı­na alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Ça­kar, şöy­le de­vam et­ti: “Böy­le bir hü­küm es­ki ya­sa­da mev­cut de­ğil­dir. Top­lu­mun za­yıf ve sö­mü­rü­len ta­ra­fı­nı oluş­tu­ran tü­ke­ti­ci­le­rin ya­sa­sın­da böy­le bir hü­küm ol­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Ta­sa­rı­da yer al­dı­ğı gi­bi, tü­ke­ti­ci­den alı­na­cak üc­ret­ler de­ğil, alın­ma­ya­cak be­del­le­rin be­lir­til­me­si ge­re­kir.”

Ban­ka­dan ya­na kul­la­nır

Tü­ke­ti­ci­ler­den alı­na­cak üc­ret, ko­mis­yon ve mas­raf­la­rı be­lir­le­me yet­ki­si­nin BDDK’­ya ve­ril­di­ği­ne işa­ret eden Ça­kar, BDDK’­nın bugü­ne ka­dar tü­ke­ti­ci­ler­den de­ğil ban­ka­lar­dan ya­na ta­vır gös­ter­di­ği­ni, bu ne­den­le yet­ki­nin ban­ka­lar le­hi­ne kul­la­nı­la­ca­ğın­da en­di­şe duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.

İmkan varsa değiştirecek

Ye­ni ya­sa­da ayıp­lı mal­la­rın “a­şı­rı bir mas­raf ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de­” ta­mir edi­le­bi­le­ce­ği­ni, “im­kan var­sa­” ye­ni­si­nin is­te­ne­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ren Baş­kan Ça­kar, es­ki ya­sa­da hiç­bir ko­şu­la bağ­lı ol­ma­dan ta­mir ve ye­ni­si­nin is­te­ne­bil­di­ği­ni, tü­ke­ti­ci aley­hi­ne so­nuç­la­na­cak bu du­ru­mun tü­ke­ti­ci için ge­ri­ye gi­diş ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER