YARGITAY GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yargıtay tesadüfi dinlemelere yönelik gerekçeyi açıkladı.

Yargıtay Genel Kurulu’nun tesadüfi dinlemelerin de ‘delil’ olarak kullanılabileceğine yönelik kararının gerekçesi açıklandı. Kararda hak ihlalinin olmaması ve adil yargılanma ilkesinin çiğnenmemesi halinde bu tür dinlemelerin de delil olabileceği vurgulandı.

Yar­gı­ta­y’­ın, her­han­gi bir suç ne­de­niy­le ya­pı­lan din­le­me­nin, ‘te­sa­dü­fen’ or­ta­ya çı­kan baş­ka bir suç için de­lil ola­bi­le­ce­ği yö­nün­de­ki ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si açık­lan­dı.Ge­rek­çe­de, de­lil el­de et­me­ye iliş­kin her hu­ku­ka ay­kı­rı­lı­ğın o de­li­lin yar­gı­la­ma­da kul­la­nıl­ma­sı­na en­gel oluş­tur­ma­ya­ca­ğı vur­gu­lan­dı.DE­LİL TAR­TIŞ­MA­SI

Ka­rar­da, “Eğer ih­lal edi­len ku­ral bir hak ih­la­li­ne ne­den ol­mu­yor ve adil yar­gı­la­ma il­ke­si ze­de­len­mi­yor­sa, o de­li­lin yar­gı­la­ma­da de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ğin­den bah­se­di­le­me­ye­cek­tir” de­nil­di.

Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı­na ko­nu yar­gı sü­re­ci şu şe­kil­de ger­çek­leş­miş­ti: Ada­na 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si (ACM), 8 sa­nı­ğı ‘suç iş­le­mek ama­cıy­la ör­güt kur­mak, ör­gü­te üye ol­mak ve ör­güt fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak’ suç­la­rın­dan mah­kum et­ti.

An­cak, Yar­gı­tay 10. Ce­za Da­ire­si ye­rel mah­ke­me­nin bu ka­ra­rı­nı boz­du. Dai­re’nin boz­ma ka­ra­rın­da “sa­nık­lar hak­kın­da ‘uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­ma’ su­çu ne­de­niy­le din­le­nen te­le­fon gö­rüş­me­le­ri an­cak bu suç yö­nün­den de­lil ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. ‘Ör­güt kur­ma ve­ya ör­gü­te üye ol­ma’ suç­la­rı yö­nün­den din­le­me ka­ra­rı bu­lun­ma­dı­ğın­dan, te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı bu suç­lar­da de­lil ola­rak kul­la­nıl­maz. Bun­lar hu­ku­ka ay­kı­rı de­lil­ler­dir” de­nil­di.

HU­KU­KA UY­GUN OL­MA­LI AMA…

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Dai­re’nin boz­ma ka­ra­rı­na iti­raz et­ti. Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu, iti­ra­zın ka­bu­lü­ne ka­rar ve­re­rek dos­ya­nın Dai­re’ye gön­de­ril­me­si­ne ka­rar ver­di. Bu ka­ra­rı ‘Yar­gı­tay din­le­me ala­nı­nı ge­niş­let­ti” yo­rum­la­rı­na ne­den olan Yar­gı­tay Ge­nel Ku­ru­l’­un ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si bel­li ol­du.

Ge­rek­çe­li ka­rar­da şu tes­pit­le­re yer ve­ril­di:  “Tüm de­lil­ler ka­nun­da gös­te­ri­len şe­kil­de hu­ku­ka uy­gun ola­rak el­de edil­me­li­dir. An­cak de­lil el­de et­me­ye iliş­kin her hu­ku­ka ay­kı­rı­lık o de­li­lin yar­gı­la­ma­da kul­la­nıl­ma­sı­na en­gel oluş­tur­maz. Eğer ih­lal edi­len ku­ral bir hak ih­la­li­ne ne­den ol­mu­yor ve adil yar­gı­la­ma il­ke­si ze­de­len­mi­yor­sa, o de­li­lin yar­gı­la­ma­da de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ğin­den bah­se­di­le­me­ye­cek­tir.

Ör­ne­ğin; usu­lü­ne gö­re alın­mış ara­ma ka­ra­rı­na is­ti­na­den her­han­gi bir hak ih­la­li­ne ne­den ol­ma­dan ya­pı­lan ara­ma so­nun­da ele ge­çi­ri­len de­li­le­rin, sa­de­ce ara­ma sı­ra­sın­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken ki­şi­le­rin ora­da bu­lun­du­rul­ma­ma­sı su­re­tiy­le şek­le ay­kı­rı ha­re­ket edil­di­ğin­den ba­his­le mah­ku­mi­yet hük­mü­ne esas alın­ma­ya­ca­ğı ka­bul edil­me­ye­cek­tir.”

Hukuka aykırı olsa bile…

Yargıtay’ın gerekçeli kararında, yargılamanın sonunda, yapılan işlemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

“Muhakeme neticesinde, hukuka uygun veya aykırı yöntemlerle elde edilen deliller kullanılarak verilen hüküm, Anayasa’nın 36. maddesinde gösterildiği biçimde ‘adil’ ise bir delil hukuka aykırı bir yöntemle elde edilmiş olsa dahi kullanılabilmelidir.

“İSABETSİZLİK VAR”

Sanıkların suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi mi yoksa üyesi mi olduğu ancak yargılamanın sonunda belli olacağından, bu delillerin bir kısım sanıklar hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak’ suçundan kurulan hükme esas almalarında da bir isabetsizlik bulunmamaktadır.”

GÖKHAN ÖZDAĞ – BUGÜN GAZETESİ

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir