5N1K HABER

TAKSİT YASAĞIYLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

TAKSİT YASAĞIYLA İLGİLİ ŞOK İDDİA
29 Mayıs 2014 - 12:13 'de eklendi ve 259 kez görüntülendi.

Taksit yasağı 30 bin kişiyi işsiz bırakacak

MOBİSAD Başkanı Ali Yılmaztürk, cep telefonuna taksit yasağının başlamasıyla yıl sonuna kadar 30 bin telefoncunun işinden olacağını söyledi.
2014 yıl­ba­şı iti­ba­riy­le Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ku­yum, te­le­ko­mü­ni­kas­yon, ye­mek ve akar­ya­kıt alım­la­rı­na tak­sit ya­sa­ğı ge­tir­di. Söz ko­nu­su ya­sak en çok, ku­yum ve te­le­ko­mü­ni­kas­yon sek­tö­rü­nü vur­du.

3.5 milyar dolar telefona gitti

2013 yı­lın­da 12 mil­yon it­hal cep te­le­fo­nu sa­tı­şı­na kar­şı­lık 3,5 mil­yar do­lar dö­viz çı­kı­şı ol­du­ğu­nu bil­di­ren, Mo­bil İle­ti­şim Araç­la­rı ve Bil­gi
Tek­no­lo­ji­le­ri İş Adam­la­rı Der­ne­ği (MO­Bİ­SAD) Baş­ka­nı Ali Yıl­maz­türk, bu sa­tış­lar­dan dev­le­tin 1.7 mil­yar do­lar ver­gi el­de et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

2,5 mil­yon adet kü­çül­me

Yıl ­so­nu­na ka­dar cep te­le­fo­nu pa­za­rı­nın 2,5 mil­yon adet kü­çü­le­ce­ği­ni ön­gö­ren Yıl­maz­türk, so­nuç­ta 550 mil­yon do­lar dö­viz ta­sar­ru­fu sağ­la­na­ca­ğı­nı an­cak dev­le­tin 260 mil­yon do­lar ver­gi kay­bı­na uğ­ra­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Pa­za­rın da­ral­ma­sı­na ve dev­le­tin ver­gi kay­bı­na de­ği­nen Yıl­maz­türk, tak­sit ya­sa­ğı­nın ka­de­me­li ola­rak kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Yasağı delenlere yaptırım gelebilir

Taksit yasağı geldikten sonra bazı telefon satıcıları bu yasaktan olumsuz etkilenmemek için farklı yöntemler geliştirdi. Kimisi bu yasağı delmek için, telefonun kılıfını, telefon fiyatında taksitle satıp, cihazı hediye etti.

Bu yöntemin ciddi sıkıntılara sebep olacağına dikkat çeken Yılmaztürk, “Kamuoyunda kılıfına uydurmak olarak yer alan bu uygulamaların firmaları ciddi manada sıkıntıya sokacağını, incelemeye tabi olacaklarını tahmin ediyorum” diyerek meslek- taşlarını uyardı.

20 bin satış noktası var

Tak­sit ya­sa­ğı­nın baş­la­ma­sı ile sa­tış­la­rın he­men et­ki­si­ni gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Yıl­maz­türk, şun­la­rı söy­le­di: “Sa­tış­lar özel­lik­le mün­ha­sı­ran cep te­le­fo­nu sa­tı­şı ya­pan ve sa­yı­la­rı 20 bi­ni aşan ope­ra­tör ma­ğa­za­la­rı ile ba­ğım­sız sa­tış nok­ta­la­rın­da yüz­de 25’le­re va­ran oran­lar­da düş­tü.

MO­Bİ­SA­D’­ın ta­ba­nı­nı oluş­tu­ran bu ba­yi­ler ve sa­tış nok­ta­la­rı­nın ço­ğu sa­tış­la­rın düş­me­si ile ki­ra­la­rı­nı ve mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ya­maz du­ru­ma gel­di. Şart­la­rın yu­mu­şa­tıl­ma­ma­sı du­rum­da 30 bi­ni aş­kın per­so­ne­lin iş­le­ri­ni kay­be­de­ce­ği­ni tah­min et­mek­te­yiz. Bin­ler­ce sa­tış ma­ğa­za­sı se­ne so­nu gel­me­den ke­penk­le­ri­ni in­dir­mek zo­run­da ka­la­cak­tır.”

SÜMEYRA KIRCA – BUGÜN GAZETESİ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER