PKK TÜRKİYE’ Yİ KANDIRDI

Bölücü örgütün artan saldırıları dünyanın dikkatini çekti. Alman istihbaratı “PKK, bağımsızlıktan vazgeçmedi. Silah bırakmayacak” raporunu yazdı…

AL­MAN­YA­’nın her yıl ha­zır­la­dı­ğı Ana­ya­sa­yı Ko­ru­ma Teş­ki­la­tı Ra­po­ru­’n­da PKK’­ya 6 say­fa ay­rı­lır­ken, bö­lü­cü ör­gü­te da­ir çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du.

SÖZ­CÜ­’nün ele ge­çir­di­ği Al­man İç İs­tih­ba­ra­tı­’nın ra­po­run­da şu ifa­de­le­re yer veriliyor;

Ba­ğım­sız­lık­tan vaz­geç­me­di­ler: Ba­rış sü­re­ciy­le bir­lik­te PKK, ba­ğım­sız­lık­tan vaz­geç­ti­ği­ni ıs­rar­la söy­le­se de du­rum fark­lı. Ye­ni po­li­ti­ka­la­rı, tüm böl­ge­ler­de­ki Kürt­le­r’­i tek tek ayı­rıp bir fe­de­ras­yo­na doğ­ru git­mek.

Türk Hü­kü­me­ti­’nin mu­ha­ta­bı Öca­lan: Öca­lan fi­gü­rü PKK’­lı­lar için ha­len önem­li­dir ve geç­miş za­man­lar­da­ki gi­bi et­ki­li­dir. Pa­zar­lık mu­ha­ta­bı Öcalan’dır.

Tek yetkili gibi

Her şey PKK’­nın elin­de: Tüm ör­nek­ler, her şe­yin PKK’­nın elin­de ol­du­ğu­nu sa­vaş ve di­ğer olay­la­rın onun is­te­di­ği gi­bi bi­çim­len­di­ği­ni, onun yan­daş­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çir­me­ye ya­ra­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Ör­güt, Kürt so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de tek yet­ki­li­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu da hep vur­gu­lu­yor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir