PİNPİN BAKLASINI DUYMUŞ MUYDUNUZ?

Pinpin baklasının bilinmeyen hayati faydaları…

Pinpin baklasının, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser, kalp krizi, şeker ve kansızlık gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğu vurgulandı

Pin­pin bak­la­sı­nın, içer­di­ği çe­şit­li vi­ta­min­ler ve mi­ne­ral­ler ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­re­rek, has­ta­lık­la­ra ya­ka­la­nıl­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. İb­ra­hi­m ­Us­lu, de­mir, kal­si­yum, fos­for, çin­ko, vi­ta­min A, B ve K, po­tas­yum ve kan­ser ön­le­yi­ci nia­sin, çok zen­gin pro­te­in ve lif içe­ri­ğiy­le eş­siz bir gı­da ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

Ko­les­te­ro­lü dü­şü­rü­yor

İçer­di­ği B vi­ta­mi­ni­nin vü­cu­dun bü­yü­yüp, ge­liş­me­si ve di­ğer fonk­si­yon­la­rı için çok önem­li ol­du­ğu­na de­ği­nen Us­lu, şun­la­rı kay­det­ti: “Bü­yü­me ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar ve ha­mi­le­ler için çok ge­rek­li. Po­tas­yum, kas­la­rı güç­len­di­rir. Pin­pin­de Zen­gin lif­ler, özel­lik­le kan­da­ki is­ten­me­yen, kö­tü ko­les­te­rol dü­ze­yi­ni dü­şü­rür, kalp kri­zi ge­çir­me ris­ki­ni azal­tır.

Yük­sek oran­da­ki lif­li bi­le­şen­le­riy­le kan şe­ke­ri­ni den­ge­le­di­ği için, şe­ker has­ta­lı­ğı­na kar­şı ko­ru­ma sağ­lar ve ba­ğır­sak­la­rı ça­lış­tı­rır. Güç­lü an­ti­ok­si­dan­lar içe­ren pin­pin bak­la­sı, ka­li­te­li bit­ki­sel pro­te­in kay­na­ğı ol­du­ğu için, vü­cut­ta­ki kan­ser ya­pı­cı ya­ban­cı mad­de­le­ri yok eder. Araş­tır­ma­lar; pin­pin­de­ki cou­mes­tro­lün , mi­de kan­se­ri ris­ki­ni dü­şür­dü­ğü­nü gös­ter­miş­tir.”

SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir