5N1K HABER

Koruma Tedbiri – Dilekçe Örneği – Evden Uzaklaştırma – Koruma İhlalleri

Koruma Tedbiri – Dilekçe Örneği – Evden Uzaklaştırma – Koruma İhlalleri
17 Nisan 2017 - 1:24 'de eklendi ve 932 kez görüntülendi.

Koruma Tedbiri

Bu yazıda koruma tedbirlerinin uygulamada nasıl yapıldığını tüm gerçekliğiyle anlatacağız. Başlangıçta kısaca teknik bilgilerden bahsedeceğiz daha sonra da en çok merak edilen soruları cevaplayacağız. Yazının altında bulunan yorum bölümünden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Gazetemiz hukuk müşavirleri sorularınızı mutlaka yanıtlayacaklardır.

6284 sayılı kanunla aile hukuku mevzuatına giren AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR düzenleme ülkemizde başarıyla uygulanmaktadır. Fakat bu kanunu anlamak için bazı kavramları açıklamak gereklidir.

Kanunla, herhangi bir şekilde ailenin, kadının veya çocuğun maruz kaldığı kötü muamelenin önlenmesi veya bireylerin korunması için yapılacaklar açıklanmıştır.

Kanunla mülki amirlere ( Kaymakamlara ve Vali yardımcılarına ) koruyucu tedbirler alma ve hakimlere ise hem koruyucu tedbirler alma hemde önleyici tedbirler alma yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir.

Kanun koyucu uygulamanın hemen uygulanabilmesi içinde Kolluk amirlerine( Jandarma Komutanları ve Emniyet Amir/Müdürlerine) hem kaymakamların hemde hakimlerin yetkilerini kullanma yetkisi vermiştir.

Kolluk amirleri verdikleri kararları ilk iş günde hakim veya kaymakama onaylatır. Fakat bu bölüm mağduru ilgilendiren bir husus değildir. Bu işlemler kolluk tarafından yapılır. Mağdurun yapması gereken bir işlem yoktur.

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir.

 

Şimdi de en çok merak edilen sorulara cevap verelim.

Koruma Kararı Dilekçe Örneği

Aslında böyle bir dilekçe yoktur. En yakın Jandarma veya Polis karakoluna giderek başvurunuzu yaparsanız onlar herşeyi en iyi şekilde yerine getirecektir. Hatta gitmenize bile gerek yok. Yapmanız geren sadece 156 Jandarma veya 155 Polis hattını aramak. Onlar gelip sizi alacaktır. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda çok iyi eğitilmişlerdir.

Bulunduğunuz yerin savcılığına da giderek Nöbetçi savcıya şikayette bulunabilirsiniz. Bu yöntem pek başvurulan bir yöntem değildir.

Bu sürecin hiçbir safhasında avukata ihtiyacınız yoktur.

Koruma Kararı Nasıl Alınır

Yukarıda bahsedilen yetki mercilere başvurduğunuz andan itibaren her türlü prosedürü onlar yürütecektir. Kararın verilmesi, onaylatılması ve uygulama sorumluluğu tamamen kolluk kuvvetlerine aittir.

Savcılıktan Koruma Talebi Dilekçesi

Böyle bir dilekçe çeşidi de yoktur. Eğer kolluk yerine savcılığa başvurmak isterseniz yapmanız gereken tek şey size en yakın savcılığa gidip nöbetçi savcı ile görüşmektir.

Koruma Kararının Uzatılması Dilekçe Örneği

Böyle bir dilekçe yoktur. Koruma tedbiri uygulayan kolluk görevlileri sürenin bitmesine yakın size bitiş süresini hatırlatacak ve şikayetinizin devam edip etmediğine dair soru soracaktır. Bu esnada uzatılmasını talep etmeniz yeterlidir. Talep ettiğinize veya etmediğinize dair bir tutanak imzalatacaklardır.

 Boşanma Davasında Koruma Talebi Dilekçesi

Aile mahkemesine açacağınız boşanma davası esnasında hakime talebinizi iletmeniz koruma talebi için yeterlidir. Ayrıca bir dilekçe yazmanıza gerek yoktur.

Evden Uzaklaştırma Cezası Hangi Durumlarda Verilir

Sizin şikayet veya maduriyetinizi iletmenizden sonra tedbiri uygulayacak kolluk amiri size şunları soracaktır.

– Sığınma evine yerleşmek ister misiniz?
– Bir yakınınızın yanına gitmek ister misiniz?
– Kendi evinizde kalmak ve şikayetçi olduğunuz kişinin uzaklaştırılmasını ister misiniz?

Sizin seçeceğiniz tedbir aynen karara yazılacak ve uygulanacaktır.

Unutmayın çok büyük tehlike ve şiddet altında olmanız gerekmez. Size hakaret edilse bile bu karar uygulanır. Ayrıca delil ve ispat etmenizde talep edilmez.

Koruma Kararı İhlali

İhlalin yapılış şekline göre ihtar da olabilir hapis cezası da olabilir. Bu husus çok katı şekilde uygulanmaktadır.

Şimdi verilebilecek tedbir kararlarını inceleyelim.

Mülkî Amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

MADDE 3 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER