5N1K HABER

KIDEM SİSTEMİ SİNYALİ

KIDEM SİSTEMİ SİNYALİ
19 Haziran 2014 - 13:40 'de eklendi ve 296 kez görüntülendi.

Bakan Faruk Çelik’ten yeni kıdem sistemi sinyali

Çalışma Bakanı Çelik, işçi ve işverenin anlaşması halinde torba yasayla birlikte yeni kıdem sistemini de çıkarabileceklerini söyledi.

Tor­ba ta­sa­rı­nın TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da­ki gö­rüş­me­le­ri­ne, dün ilk kez bi sü­re­dir te­da­vi gö­ren Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik de ka­tıl­dı. Ta­sa­rı­ya iliş­kin bil­gi ve­ren Çe­lik, iş­çi ve iş­ve­ren sen­di­ka­la­rı an­la­şa­ma­dı­ğı için ra­fa kal­kan kı­dem taz­mi­na­tı­nın da tor­ba­ya alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

12 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

Ta­sa­rı­nın sa­de­ce ka­mu­da ça­lı­şan ta­şe­ron iş­çi­le­rin kı­dem taz­mi­na­tı­nı ga­ran­ti al­tı­na al­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Ge­lin ka­mu özel ay­rı­mı yap­ma­dan 12 mil­yon ça­lı­şa­nın kı­de­mi­ni gü­ven­ce al­tı­na ala­lım. Kı­dem­le il­gi­li tüm ça­lış­ma­lar ha­zır, Ge­nel Ku­ru­l’­da bu­nu da ek­le­ye­li­m” de­di.

So­ma­’yı şi­ka­yet et­me­di

So­ma­’da­ki ma­den­ci­le­re, ‘Şart­lar ma­dem bu ka­dar kö­tüy­dü, ne­den bi­ze şi­ka­yet et­me­di­niz’ di­ye sor­du­ğu­nu, ‘9 yıl­lık kı­de­mim var­dı, şi­ka­yet et­sem ka­pı­ya ko­yar­lar kı­de­mim yok olur­du­’ ce­va­bı­nı al­dı­ğı­nı an­la­tan Çe­lik, kı­dem ça­lış­ma­sı­nın ba­zı ay­rın­tı­la­rı­nı şöy­le pay­laş­tı:

15 yıl çe­kil­me­ye­cek

“Kı­dem bi­rey­sel fon he­sa­bı­na ya­ta­cak. 15 yıl çe­kil­me­ye­cek. İş­ye­ri if­las et­se de iş­çi kı­de­mi­ni ala­cak. Kı­de­min pat­ron­la ba­ğı kal­ma­ya­cak.”

‘Fon olursa işçinin parası yine yol olur’

Çe­lik’in öne­ri­si­ne tep­ki gös­te­ren CHP Mil­let­ve­ki­li Müs­lüm Sa­rı, “Fo­na kim­se gü­ven­mi­yor. İş­siz­lik Si­gor­ta­sı­’na sa­hip çı­ka­ma­dı­nız, o pa­ra­la­rın dub­le yol­la­ra har­can­ma­sı­na izin ver­di­niz. Kı­dem fo­nun­da­ki pa­ra­la­rı da ko­ru­ya­maz­sı­nı­z” de­di.

‘Kaç maddeye çıktı bilmiyorum’

Bakan Çelik, muhalefet milletvekillerinin tasarının içerisine ilgili ilgisiz her türlü maddenin konduğundan şikayet etmeleri üzerine
şunları söyledi: “Size katılıyorum. Meclis’e ilk geldiğinde torba tasarı 61 maddeydi. Şimdi kaç maddeye geldi ben bile bilmiyorum.” Öte yandan Çelik’e tasarının 105 maddeye ulaştığı bilgisi iletildi.

BUGÜN GAZETESİ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER