KIDEM SİSTEMİ SİNYALİ

Bakan Faruk Çelik’ten yeni kıdem sistemi sinyali

Çalışma Bakanı Çelik, işçi ve işverenin anlaşması halinde torba yasayla birlikte yeni kıdem sistemini de çıkarabileceklerini söyledi.

Tor­ba ta­sa­rı­nın TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da­ki gö­rüş­me­le­ri­ne, dün ilk kez bi sü­re­dir te­da­vi gö­ren Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik de ka­tıl­dı. Ta­sa­rı­ya iliş­kin bil­gi ve­ren Çe­lik, iş­çi ve iş­ve­ren sen­di­ka­la­rı an­la­şa­ma­dı­ğı için ra­fa kal­kan kı­dem taz­mi­na­tı­nın da tor­ba­ya alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

12 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

Ta­sa­rı­nın sa­de­ce ka­mu­da ça­lı­şan ta­şe­ron iş­çi­le­rin kı­dem taz­mi­na­tı­nı ga­ran­ti al­tı­na al­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Ge­lin ka­mu özel ay­rı­mı yap­ma­dan 12 mil­yon ça­lı­şa­nın kı­de­mi­ni gü­ven­ce al­tı­na ala­lım. Kı­dem­le il­gi­li tüm ça­lış­ma­lar ha­zır, Ge­nel Ku­ru­l’­da bu­nu da ek­le­ye­li­m” de­di.

So­ma­’yı şi­ka­yet et­me­di

So­ma­’da­ki ma­den­ci­le­re, ‘Şart­lar ma­dem bu ka­dar kö­tüy­dü, ne­den bi­ze şi­ka­yet et­me­di­niz’ di­ye sor­du­ğu­nu, ‘9 yıl­lık kı­de­mim var­dı, şi­ka­yet et­sem ka­pı­ya ko­yar­lar kı­de­mim yok olur­du­’ ce­va­bı­nı al­dı­ğı­nı an­la­tan Çe­lik, kı­dem ça­lış­ma­sı­nın ba­zı ay­rın­tı­la­rı­nı şöy­le pay­laş­tı:

15 yıl çe­kil­me­ye­cek

“Kı­dem bi­rey­sel fon he­sa­bı­na ya­ta­cak. 15 yıl çe­kil­me­ye­cek. İş­ye­ri if­las et­se de iş­çi kı­de­mi­ni ala­cak. Kı­de­min pat­ron­la ba­ğı kal­ma­ya­cak.”

‘Fon olursa işçinin parası yine yol olur’

Çe­lik’in öne­ri­si­ne tep­ki gös­te­ren CHP Mil­let­ve­ki­li Müs­lüm Sa­rı, “Fo­na kim­se gü­ven­mi­yor. İş­siz­lik Si­gor­ta­sı­’na sa­hip çı­ka­ma­dı­nız, o pa­ra­la­rın dub­le yol­la­ra har­can­ma­sı­na izin ver­di­niz. Kı­dem fo­nun­da­ki pa­ra­la­rı da ko­ru­ya­maz­sı­nı­z” de­di.

‘Kaç maddeye çıktı bilmiyorum’

Bakan Çelik, muhalefet milletvekillerinin tasarının içerisine ilgili ilgisiz her türlü maddenin konduğundan şikayet etmeleri üzerine
şunları söyledi: “Size katılıyorum. Meclis’e ilk geldiğinde torba tasarı 61 maddeydi. Şimdi kaç maddeye geldi ben bile bilmiyorum.” Öte yandan Çelik’e tasarının 105 maddeye ulaştığı bilgisi iletildi.

BUGÜN GAZETESİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir