5N1K HABER

KAYIP SİNEM DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

KAYIP SİNEM DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME
29 Mayıs 2014 - 11:41 'de eklendi ve 509 kez görüntülendi.

Sinem Özdemir davasında kan donduran gelişme

14 yıl önce kaybolan Sinem Özdemir dosyasında kan donduran bir gelişme yaşandı. Aynı mahallede oturan bir kadının “Kızın kaybolduğu gün eşim mutfakta beton döktü” ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Kazılan betondan çocuk iskeleti çıktı. Gözler DNA raporuna çevrildi.
kayip_sinem
5 ya­şın­da­ki Si­nem Öz­de­mir, Samsun‘un İl­ka­dım il­çe­sin­de­ki evi­nin önün­de oy­nar­ken 2000 yı­lın­da kay­bol­du.An­ne Ay­şe ve ba­ba Mah­mut Öz­de­mir, yıl­lar­ca kız­la­rın­dan ha­ber bek­le­di. 2010 yı­lın­da Si­nem Öz­de­mir’in dos­ya­sı raf­lar­dan in­di­ri­lip tek­rar so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.Si­ne­m’­in bu­lun­ma­sı için 3 ki­şi­lik özel bir ekip ku­rul­du. Ar­dın­dan Si­nem’in fo­toğ­ra­fı İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na gön­de­ri­le­rek, ye­ni­den yüz­len­dir­me la­bo­ra­tu­va­rın­da ço­cu­ğun 15 ya­şın­da­ki ha­li­nin gö­rün­tü­sü oluş­tu­ru­lup, po­lis ekip­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı. An­cak yi­ne bir so­nuç alı­na­ma­dı.
TECAVÜZ ZANLISI ŞÜPHELİLERDos­ya­yı ye­ni­den mer­cek al­tı­na alan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ve­dat So­ğuk­pı­nar, te­ca­vüz sa­nık­la­rı­na yo­ğun­laş­tı.Sav­cı So­ğuk­pı­nar, ön­ce ma­hal­le­de cin­sel suç­lar­dan yar­gı­la­nan ki­şi­le­ri tes­pit et­ti. Be­lir­le­nen isim­le­rin hep­si­nin dos­ya­sı tek tek in­ce­le­di.2008 yı­lın­da in­ti­har eden te­ca­vüz zan­lı­sı Ah­met De­mir­ci üze­rin­de yo­ğun­laş­tı.

‘SU SI­ZIN­TI­SI VA­R’

Sav­cı­nın is­te­ği üze­ri­ne ifa­de ve­ren De­mir­ci­’nin eşi “Ben Si­nem or­ta­dan kay­bol­du­ğun­da köy­dey­dim. Köy­den dön­dü­ğüm­de eşi­min mut­fa­ğa be­ton dök­tü­ğü­nü gör­düm.Ne­den yap­tı­ğı­nı so­run­ca da ba­na, ‘Su sı­zı­yor­du, o yüz­den be­ton dök­tüm’ de­di.Son­ra Si­nem’in or­ta­dan kay­bol­du­ğu­nu duy­dum. Eşi­me de söy­le­dim. O da ‘Evet ben de du­yun­ca çok üzül­düm’ di­ye ko­nuş­tu.

KAZIDAN DEHŞET ÇIKTI

Demirci’nin eşinin ifadeleri üzerine uzun zamandır kullanılmayan Ahmet Demirci‘nin boş olan evinin mutfağında kazı yapıldı.
Kazıda bir ço­cu­ğa ait ol­du­ğu be­lir­ti­len ka­fa­ta­sı, diş ve ke­mik par­ça­la­rı ile bir ço­cuk kol saa­ti bu­lun­du. Alı­nan par­ça­lar İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na gön­de­ril­di.

BUGÜN GAZETESİ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER