5N1K HABER

İSTANBUL’ DA MÜLTECİ SORUNU BÜYÜYOR

İSTANBUL’ DA MÜLTECİ SORUNU BÜYÜYOR
13 Temmuz 2014 - 11:55 'de eklendi ve 304 kez görüntülendi.

Suriyeli mültecilerin dramı sorun yumağına dönüştü

İstanbul’da sayıları 60 ila 100 bin arasında olduğu tahmin edilen Suriyeli mülteciler, artık her semtte. Parklarda, barakalarda ve köprü altlarındaki Suriyeliler, sıkışık trafikte dilencilik yaparak yaşam mücadelesi veriyor
Suriyeli mültecilerin dramı sorun yumağına dönüştü
Su­ri­ye’de 3 yıl­dır de­vam eden iç sa­vaş­tan ka­çan yak­la­şık 4 mil­yon Su­ri­ye­li mül­te­ci­nin üç­te bi­ri Tür­ki­ye­’ye sı­ğın­dı. Sı­nı­rı ya­sa ­dı­şı yol­lar­dan ge­çen­ler­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­ye­li­le­r’in sa­yı­sı 1 mil­yon 250 bi­ne ulaş­tı. Kamp­lar dı­şın­da­ki Su­ri­ye­li­ler met­ro­pol­ler­de di­len­ci­lik ya­pa­rak ba­rakalar­da ve park­lar­da ya­şı­yor.

Sa­de­ce İs­tan­bul’da 60 ila 100 bin ara­sın­da ol­du­ğu tah­min edi­len Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler her ne ka­dar res­mi ra­kam­la­ra yan­sı­ma­sa da her kö­şe ba­şın­da gö­rü­le­bi­li­yor.

İs­tan­bul’un en iş­lek cad­de­le­rin­den bi­ri olan Zey­tin­bur­nu Meh­met Akif Er­soy Cad­de­si ade­ta Su­ri­ye­liler’in evi ha­li­ne gel­di. 100 met­re­lik me­sa­fe­de 200’e ya­kın Su­ri­ye­li ya­şı­yor.

Cad­de bo­yun­ca akan tra­fik­te, di­len­mek için ken­di­ni teh­li­ke­ye so­kan ço­cuk­lar birkaç li­ra ala­bil­mek için hız­la ge­len araç­la­rın önü­ne at­lı­yor. Tra­fi­ği teh­li­ke­ye so­kan bu ha­re­ket­le­re ba­zı sü­rü­cü­ler de sert şe­kil­de tep­ki gös­te­re­rek ço­cuk­la­rı ko­va­lı­yor. Ha­va sı­cak­lı­ğın­dan ko­run­mak için göl­ge­lik­ler­de ya­tıp kal­kan mül­te­ci­ler, vi­ya­dük alt­la­rı­nı otel ola­rak kul­la­nı­yor.

Ramazan mülteci sayısını artırdı

Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan mül­te­ci­ler sa­vaş­tan ka­çış­la­rı son­ra­sı ay­rı bir dram­la ya­şam­la­rı­nı sü­rdü­rüyor. İs­tan­bul’a mül­te­ci gö­çü ar­ta­rak de­vam eder­ken ne­re­dey­se her semt­te park ve bah­çe­ler­de ya­tıp kal­kan Su­ri­ye­li­ler di­len­ci­lik ya­pa­rak geçiniyor. Mül­te­ci­le­rin yo­ğun ol­du­ğu il­le­rin ba­şın­da ge­len İs­tan­bul’da, Ra­ma­zan ayı mül­te­ci sa­yı­sı­nı daha da ar­tır­dı.

Belediye hasırlarımızı yakıyor

Bölgede 5 çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Muhammed Haydar, “Belediye gelip hasırlarımızı yakıyor bizi buradan kovmak için. Çocuklar aç, bir ekmek parası bulmak için güneşin altında bekliyoruz, çaresiziz” şeklinde konuşuyor.

Sürücüler şikayetçi

Yollardaki trafik ışıklarının olduğu yerleri mesken edinen mülteciler sürücüleri zorluyor. Bir anda araçların önüne çıkan çocuklar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yoldan geçen sürücüler ise yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını istiyor. Mustafa Keskin, “Her gün yol kenarında aynı manzara. Acıyoruz ama artık buna bir son versinler. Bu Suriyeliler’i nasıl getirdilerse öyle de yardımcı olsun” şeklinde konuşuyor.

CİHAN ACAR – BUGÜN GAZETESİ

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER