İSRAİL ÖLÜM YAĞDIRIYOR

İsrail’den Gazze’ye 4 dakikada bir bomba…

Pazartesi gününden beri havadan, karadan Gazze’yi bombalayan İsrail, her 4,5 dakikada bir bomba attı. Gece-gündüz devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 101’e yükseldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyonların daha da genişleyeceğinin sinyalini verdi
İsrail’den Gazze’ye 4 dakikada bir bomba
İs­ra­il or­du­su, “Ko­ru­yu­cu Ha­t” adı al­tın­da baş­lat­tı­ğı sal­dı­rı­lar­da her 4,5 da­ki­ka­da bir he­de­fi vur­du­ğu­nu du­yur­du. İs­ra­il or­du söz­cü­sü Avic­hay Ad­ra­ee, “Gaz­ze’de bü­yük mik­tar­da pat­la­yı­cı­lar­la Ha­ma­s’­ın altya­pı­sı vu­rul­du. Her 4,5 da­ki­ka­da bir he­de­fi vu­ru­yo­ruz. Şim­di­ye ka­dar bin 100 he­de­fi vur­duk, önü­müz­de vur­ma­mız ge­re­ken bir­çok nok­ta va­r” dedi.

ÖLÜ SA­YI­SI 100’Ü GEÇ­Tİ

İsrail’in pazartesiden beri süren sal­dı­rı­la­rın­da ölen Fi­lis­tin­li­le­r’­in sa­yı­sı 101’e yük­sel­di. Ya­ra­lı sa­yı­sı ise, 600’ü aş­tı. İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Bin­ya­min Ne­tan­ya­hu ope­ras­yon­la­rın da­ha da ge­niş­le­ye­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Ne­tan­ya­hu, “Sü­reç yü­rür­ken plan­la­nan ile­ri aşa­ma­lar bi­zi bek­li­yor. Ope­ras­yon de­vam et­ti­ği sü­re­ce da­ha sert vur­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” diye konuştu. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da, Gazze’nin doğusundaki İsrail askeri mevzilerine tanksavar saldırısında bulunduğunu açıkladı. Saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.

GAZZE TELEFONU

Öte yandın Başbakan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’u telefonla arayarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması için uluslararası toplumun acilen girişimlerde bulunmasını istedi. Bu arada Mısır’ın İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın durması için arabulucuk yaptığı, ancak başarısız olduğu ortaya çıktı.

Binlerce kişi göç ediyor

Pa­zar­te­siden be­ri sü­ren İs­ra­il ope­ras­yo­nun­da Gazze’de yüz­ler­ce ev yer­le bir ol­du. Ev­leri bom­bar­dı­man­da yı­kı­lan bin­ler­ce Fi­lis­tin­li ise baş­ka yer­le­re göç et­mek zo­run­da kal­dı. Ev­le­rin en­ka­zın­dan sağ­lam ka­lan eş­ya­la­rı­nı top­la­yan Fi­lis­tin­li­ler, Gaz­ze Şe­ri­di­’nin di­ğer böl­ge­le­ri­ne git­ti. Öte yan­dan, Ha­ma­s’­ın as­ke­ri ka­na­dı İz­zed­din el-Kas­sam Tu­gay­la­rı, İs­ra­il’­in baş­ken­ti Tel Avi­v’­de­ki Ben Gu­ri­on Ha­va­ala­nı­’nı vur­du­ğu­nu id­di­a et­ti. 4 adet M75 fü­ze­si fır­la­tı­lan Ben Gu­ri­on Ha­va­ala­nı­’nın, ilk kez he­def alın­dı­ğı be­lir­til­di.

Film gibi seyrettiler

İs­ra­il’­in Gaz­ze­’ye ope­ras­yo­nu hız kes­me­den de­vam eder­ken İs­ra­il­li­ler de sal­dı­rı­la­rı iz­le­mek için yük­sek yer­le­re çık­tı. Sa­vaş uçak­la­rı­nın Fi­lis­tin top­rak­la­rı­na bı­rak­tı­ğı bom­ba­lar on­lar­ca can alır­ken, Gaz­ze­’yi te­pe­den gö­ren Sde­rot ka­sa­ba­sın­da ba­zı İs­ra­il va­tan­daş­la­rı ise olan­la­rı ade­ta film gi­bi sey­ret­ti. Hat­ta ba­zı­la­rı­nın si­ga­ra bi­le iç­me­si dik­kat çek­ti.

Gül’den İsrail’e operasyon uyarısı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail’in fırsatçılık yaptığını söyledi.

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, İs­ra­il’­in Gaz­ze­’ye yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı­nı bir an ön­ce dur­dur­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Cu­ma na­ma­zı çı­kı­şın­da ko­nu­şan Gül, “İs­ra­il’­in bir ka­ra ope­ras­yo­nu­na ha­zır­lan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ke­sin­lik­le böy­le bir şe­ye te­ves­sül et­me­me­si­ni ve böy­le bir sal­dı­rı ger­çek­leş­tir­me­me­si­ni bu­ra­dan ikaz edi­yo­ru­m” de­di.

İs­lam dün­ya­sı­nın acık­lı ha­li or­ta­day­ken, İs­ra­il’in bu boş­luk­tan ade­ta is­ti­fa­de eder­ce­si­ne de­niz­den ve ka­ra­dan Fi­lis­tin­li­le­r’i bom­ba­la­dı­ğı­na dik­ka­t çe­ken Gül, “Bu sal­dı­rı­lar nef­ret to­hum­la­rı­ ek­mek­te­dir” diye konuştu.

BUGÜN GAZETESİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir