5N1K HABER

İLACA GİZLİ ZAM

İLACA GİZLİ ZAM
16 Haziran 2014 - 10:11 'de eklendi ve 260 kez görüntülendi.

91 kalem ilaca gizli zam

Türk Ec­za­cı­lar Bir­li­ği (TEB) başta kan­ser, kalp da­mar ve kan has­ta­lık­la­rı ol­mak üze­re çok sa­yı­da ila­cın fi­ya­tın­da de­ği­şik­li­ğe git­ti­.

İlaç te­da­ri­ki sı­kın­tı­sı ilaç fi­yat­la­rı­nı vur­du. TEB ta­ma­mı it­hal ba­zı ilaç­lar için zam yap­tı. 91 ka­lem ila­cın fi­ya­tı 35 ku­ruş ila 58 li­ra ara­sın­da ar­tar­ken 4 ila­cın fi­ya­tı düş­tü. Söz ko­nu­su ilaç­la­rın ço­ğu kalp da­mar, kan­ser ve kan has­ta­lık­la­rı te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lı­yor. Yi­ne ta­ma­mı it­hal 9 ilaç da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü. TEB Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­run Kı­zı­lay, Tür­ki­ye­’de ilaç fi­yat­la­rı­nın art­ma­sı ve­ya azal­ma­sın­da ka­rar ve­ri­ci mer­ci­nin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

YUNANİSTAN VE PORTEKİZ REFERANS

Kı­zı­lay, “Biz ilaç fi­yat­la­rın­da Yu­na­nis­tan ve Por­te­ki­z’­i re­fe­rans alı­yo­ruz. Bu iki ül­ke­de ilaç fi­yat­la­rı ar­tar­sa ya da aza­lır­sa biz­de de ay­nı­sı olur. Onlar da tıp­kı Tür­ki­ye gi­bi eko­no­mik an­lam­da so­run­lu. Söz ko­nu­su fi­yat ar­tı­şı da dı­şa­rı­da­ki fi­yat­lar­la bağ­lan­tı­lı bir uy­gu­la­ma­” de­di.

Tehlike çanları çalıyor

Bir­kaç ila­cın fi­ya­tı­nın düş­tü­ğü­nü de ha­tır­la­tan Kı­zı­lay şunları kaydetti: “İ­laç fi­yat­la­rı­nın düş­me­si hem re­fe­rans ül­ke­le­ri­ne bağ­lı ola­rak dü­şü­yor hem de ye­ni eş­de­ğer ilaç­la­rın çık­ma­sı­na bağ­lı ola­rak fi­yat­la­rı aza­lı­yor. Tür­ki­ye­’de ilaç fi­yat sis­te­mi çok so­run­lu bir nok­ta­ya gel­di. Cid­di an­lam­da teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor, di­ye­bi­li­riz. Tür­ki­ye­’de 1 bu­çuk 2 li­ra­ya ilaç sa­tı­yo­ruz. İlaç fi­yat­la­rı çok faz­la dü­şün­ce ar­tık üre­ti­ci bu ilaç­la­rı üre­te­mez ha­le gel­di. Do­la­yı­sıy­la ço­ğu ilaç­lar pi­ya­sa­dan çe­kil­mek zo­run­da ka­la­cak. Ben­ze­ri so­run geç­ti­ği­miz ay­lar­da pe­ni­si­lin­ler­le il­gi­li ya­şan­dı. Özel­lik­le pi­ya­sa­da 10 li­ra­nın al­tın­da­ki ilaç­lar­la il­gi­li bu so­run ya­kın ge­le­cek­te cid­di an­lam­da ba­şı­mı­zı ağ­rı­ta­cak.”

NESRULLAH SONAY-BUGÜN GAZETESİ

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER