5N1K HABER

AVM CİROLARI ARTTI

AVM CİROLARI ARTTI
29 Mayıs 2014 - 12:19 'de eklendi ve 308 kez görüntülendi.

AVM ciroları nisan ayında giyimle arttı

Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri ve Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği (AYD) ile Aka­de­met­re Re­se­arch ta­ra­fın­dan bir­lik­te “AVM En­dek­si”nin ni­san ayı so­nuç­la­rı açık­lan­dı.
Bu kap­sam­da ci­ro en­dek­si ni­san ayın­da, 2013’ün ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 5,3 ar­ta­rak 138 pua­na yük­sel­di. En bü­yük ci­ro ar­tı­şı ise yüz­de 9’la gi­yim ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti.Met­re­ka­re­de 553 li­ra

AV­M’­ler­de­ki ki­ra­la­na­bi­lir alan met­re­ka­re ba­şı­na dü­şen ci­ro­lar da ni­san­da, İs­tan­bu­l’­da 656 li­ra, Ana­do­lu­’da 495 li­ra ola­rak ger­çek­le­şe­rek Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 553 li­ra­ya ulaş­tı.

Teknoloji umut verdi

So­nuç­la­rı yo­rum­la­yan AYD Baş­ka­nı Hu­lu­si Bel­gü, şun­la­rı söy­le­di: “Tek­no­lo­ji ka­te­go­ri­sin­de ci­ro­lar yüz­de 2 art­tı. Kre­di kar­tı­na tak­sit sı­nır­la­ma­sı­nın yü­rü­lü­ğe gir­di­ği Şu­bat­ta ve son­ra  mart­ta dü­şüş kay­de­den tek­no­lo­ji ka­te­go­ri­si ci­ro­la­rı­nın tek­rar ar­tı­şa geç­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz.”

BUGÜN GAZETESİ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER