5N1K HABER

150 BİN TÜRKMEN YOLLARDA

150 BİN TÜRKMEN YOLLARDA
17 Haziran 2014 - 10:56 'de eklendi ve 283 kez görüntülendi.

IŞİD’den kaçan 150 bin Türkmenin feryadı

IŞİD Musul’dan sonra nüfusunun tamamına yakını Türkmen olan Telafer’i de ele geçirdi. Toplu katliam tehlikesi altındaki halk, perişan halde yollara düştü. 150 bin Türkmen çaresizce peşmerge bölgelerine kaçıyor.

Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) iler­le­yi­şi­ni sür­dü­rü­yor. Ör­güt Mu­su­l’­un ar­dın­dan iki gün­dür yo­ğun top atış­la­rı­na ta­bi tut­tu­ğu nü­fu­su­nun ta­ma­mı­na ya­kı­nı Türk­men olan Te­la­fe­ri al­dı.

Te­la­fer’e ön­ce­ki gün ak­şam sa­at­le­rin­den iti­ba­ren sal­dı­ran IŞİD güç­le­ri ge­ce bo­yun­ca ken­ti ha­van top­la­rıy­la vur­du. 200 bin Türk­men’in ya­şa­dı­ğı Te­la­fer’e gir­me­ye ça­lı­şan IŞİD ile 6 bin Türk­men gö­nül­lü ve Irak mer­ke­zi hü­kü­me­ti­ne bağ­lı bir­lik­le­rin ge­ce bo­yu ça­tış­tık­la­rı öğ­re­nil­di.

YOL­LA­RA DÜŞ­TÜLER

Ça­tış­ma­la­rın şid­det­len­di­ği ge­ce sa­at­le­rin­de Te­la­fer’in kon­tro­lü­nün IŞİD’e geç­ti­ği be­lir­til­di. IŞİD’in il­çe mer­ke­zi­ne gir­me­siy­le baş­ta Şi­i Türk­men­ler ol­mak üze­re on­bin­ler­ce ki­şi böl­ge­yi terk et­ti. Şii aileler batıya, Sünni aileler de doğuya kaçtı.

Te­la­fer’den ka­çan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu, il­çe­nin 55 ki­lo­met­re ba­tı­sın­da­ki, Kürt­le­r’in yo­ğun ya­şa­dı­ğı Sin­car ka­sa­ba­sı­na sı­ğın­dı. Ka­çış ne­de­niy­le yol­lar­da araç kuy­ruk­la­rı oluş­tu. Sin­car’a gi­riş­ler zor­laş­tı. Gör­gü ta­nık­la­rı­na gö­re mi­li­tan­lar ken­ti ele ge­çi­rir­ken çok şid­det­li çar­pış­ma­lar ya­şan­dı ve bir­çok ki­şi öl­dü.

Irak Türk­men Cep­he­si Ker­kük İl Mec­lis Üye­si Ali Meh­di, Türk­men şeh­ri olan Te­la­fer’in dün sa­bah sa­at­le­rin­de IŞİD’in eli­ne geç­ti­ği­ni, ör­gü­tün kat­li­am­la­rın­dan kaç­mak için 150 bin Türk­me­n’in 45 de­re­ce sı­cak­ta aç ve susuz olarak yol­la­ra düş­tü­ğü­nü belirtti.

Ali Meh­di şöy­le ko­nuş­tu: “Türk­menler Du­hok’a, Şen­gal ve Ra­bi­aya git­me­ye ça­lı­şı­yor­. Bi­zim bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz bu in­san­la­ra su, er­zak ye­mek ulaş­tır­mak. Bi­zim Kı­zı­lay’ımız yok. İn­san­lar o yol­lar­da ade­ta ölü­me terk edil­miş du­rum­da. Te­la­fer’in için­de ka­lan in­san­la­rı­mız­ da ölü­me terk edil­di. Irak sa­vaş uçak­la­rı da şu an­da Te­la­fer’i bom­ba­lı­yor. Ha­va bom­bar­dı­ma­nın­da da in­san­lar ölü­yor, içe­ri­de­ki si­lah­lı grup­la­rın sal­dı­rı­sı­na ma­ruz ka­lan bin­ler­ce ki­şi de var. Irak’ta ne ya­şa­nır­sa, so­nuç­ta ara­da Türk­men­ler ölü­yor. Te­la­fer’de ta­nı­dı­ğı­mız hiçbir Türk­men’in te­le­fon­la­rı­na ula­şa­mı­yo­ruz.
Yüz­ler­ce Türk­me­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­me­sin­den en­di­şe­li­yiz. Tür­ki­ye’nin aci­len bu in­san­la­ra yar­dım et­me­si ge­re­ki­yor. Bü­tün dün­ya ne­re­de. Kim­se yar­dı­ma gel­mi­yor.”

TÜRKİYE’DEN YARDIM ATAĞI

Bu arada Türkiye’ye Türkmenlere yardım için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Telafer-Sincar arasındaki 100 bini aşkın soydaşımızın barınma, gıda ve tıbbi ihtiyaçları için AFAD gereken hazırlıkları derhal başlattı” dedi. Öte yandan Dışişleri yetkilileri, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’nın Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek talepler ilettiğini söyledi. Yetkililer, Bağdat Büyükelçiliği’nin ve Basra Konsolosluğu’nun güvenliğinin arttırılmasıyla ilgili taleplerin de iletildiğini ifade etti.

irak

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER